Utslach Junior Rely-priisfraach 2016

Neffens de sjuery fan de Junior Rely 2016 komme der dit jier trije gedichten en ien ferhaal yn de beneaming foar in Junior Rely-priis.

Priiswinners:
De Junior Rely-priiswinners yn de kategoary poëzij:

  • In gedicht oer in tún, fan Tjitske van der Meer, Mantgum. Earste priis.
  • Grutte mem, fan Bo de Haan, Kollumersweach. Twadde priis.
  • Maitiid, fan Laura Mulder, Sigerswâld. Tredde priis.

en yn de kategoary proaza:

  • De wat nuvere tsjoendersfluit, van Beitske Nieboer, Snits. Earste prijs.

De sjuery
De sjuery bestiet út Erica Bergema, Thys Wadman en jeugdsjuerylid Anneke van der Werf.
It totale bedrach oan prizejild dat ûnder de winners fan de Junior Rely ferdield wurdt is € 500,00.
De priisútrikking is op sneon 1 oktober o.s.