Dichter, nij tydskrift foar bern

DICHTER is in nij tydskrift foar bern fan 6 oant 106. It wurdt útjûn yn in skrift fan hast 100 siden en ferskynt fjouwer kear yn ’t jier. Yn elk nûmer fan DICHTER steane mear as 75 gedichten fan mear as 25 bernedichters. Stik foar stik spesjaal skreaun foar DICHTER.
It earste nûmer giet oer Pakes en beppes – foar altyd jong, it tema fan de Berneboekewike/Berneboeketiid en ferskynt op 5 oktober.

Abonnee wurde kin no al. Sjoch op www.plint.nl/dichter. By abonnees leit it earste nûmer al op 1 oktober yn de brievebus.