Lytse Protter

is de titel fan it nije printeboekje mei sechtjin prachtige, leave bernegedichtsjes, de helte yn it Frysk en de oare helte yn it Nederlânsk. Baukje Wytsma hat it skreaun en Yke Reeder makke de moaie, bypassende yllustraasjes.
Sjoch foar in foarbyld fan ien fan de gedichtsjes by it menu Fryske Berneboeken.