Printeboek foar de Sint Pitertiid

Sint Piter yn Grou
Op 13 febrewaris is in nij printeboek foar de Sint Pitertiid presintearre by útjouwerij Louise yn Grou. Hendrika Vis-de Ruiter skreau in nij dieltsje yn de Siem en Sanne rige: Siem en Sanne sjogge Sint Piter. De yllustraasjes binne fan Bernard Roorda. In prachtich kadootsje foar pakjes jûn. Sjoch foar mear ynformaasje by it menu Fryske berneboeken en by www.siemensanne.nl.