Sprokys yn it Biltsk

Nei in Fryske oersetting is sûnt 18 novimber ek in fertaling yn de Biltske taal beskikber fan fyftjin mearkes fan Grimm.
De útjefte fan Taalburo Popkema is presintearre yn de bibleteek fan Sint Anne. Sytse Buwalda hat de ferhalen fan de bruorren Jacob en Wilhelm Grimm oerset. Peter Boersma en Hilda Groenesteyn soargen foar de yllustraasjes yn kleur. Yn 2012 kaam in Fryske oersetting út. Der binne ek plannen foar Grimm yn it Hylpers, Stellingwers, Stedsfrysk en Skylgers.