Jou in bern in boek yn Ferwerderadiel

Alle mear as hûndert learlingen út groep 8 fan de Ferwerderadielster basisskoallen ha op tongersdei 29 oktober yn Burdaard in Frysk boek krigen. Se kamen byelkoar yn MFC Het Spectrum en krigen in bon dêr’t se in boek foar útsykje koene by it kreamke fan de Afûk.
Fierder fertelde byldzjend keunstner Hans Jouta fan Ferwert oer syn wurk.

Ferwerderadiel besiket mei de jierlikse aksje Jou in bern in boek, bern yn ‘e kunde te bringen mei it skreaune Frysk. Yn desimber krije de learlingen fan groep 2 ek in boek.