Trije Sinten

De hjerstfakânsje is foarby. De tiid fan de gesellige winterfeesten stiet wer foar de doar.
Yn berne-opfang en op skoallen wurde meikoarten wer bysûndere lampions ynelkoar nifele foar Sint Marten. Mar wa is Sint Marten eins en wa is Sinteklaas of Sint Piter?
Pak dêr it boek Trije Sinten mar by fan Mindert Wijnstra. Kinne jim de bern útlizze wêrom

  • rinne we op 11 novimber mei in lampion? 
  • rydt Sinteklaas op syn skimmel oer de dakken?
  • komt Sint Piter allinne yn Grou?

Yn dit boek is it antwurd op dizze en noch folle mear fragen oer Sint Marten, Sinteklaas en Sint Piter te finen. Mar dat net allinne. De skriuwer hat oer elke Sint in ferhaal skreaun. Yn dy ferhalen wurdt de relaasje lein tusken de hillige en Fryslân. En it is ek in reis troch de tiid, want de ferhalen spylje yn de fjirde, de fyftjinde én yn de ienentweintichste ieu.

It boek is útjûn troch Bornmeer en It Fryske Berneboek.