Lesbrief by Aksjeboek foar de jeugd

Swalk is ôfrûn, mar de Fryske Berneboeketiid giet noch troch oan 30 septimber ta. Oant dy datum is it Aksjeboek foar de jeugd, Dy iene foto, noch foar € 4,95 te krijen by oankeap fan in oar boek. Genietsje fan tsien prachtige ferhalen fan tsien ferskillende skriuwers. Nei 30 septimber kostet it boek € 12,50. By it Aksjeboek is ek in lesbrief makke. Sjoch op www.swalk.nl by Lesbrief (boppenoan) of klik op Lesbrief.

Sjoch foar Skriuwersprogams foar skoallen, berne-opfang en bibleteken by it menu Berneboeketiid.