Charlotte Dematons yn Ljouwert

Charlotte Dematons komt yn Ljouwert. Sy sil yn Berneboekewinkel De Toverlantaarn fertelle oer har nijste boek mar se wol fansels ek graach har boeken sinjearje

Dus, ast it leuk fynst om in sinjearre eksimplaar fan De gele ballon, Nederland of Het Sinterklaasboek te keapjen, of dyn eigen eksimplaar sinjearje te litten, kom dan op sneon 8 juny tusken 13.30 en 15.30 oere nei de De Toverlantaarn.