Nij Tomke boekje

Riemkje Pitstra: In dikke tút foar Romke

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn dit nijste Tomke boekje siket Tomke om Romke; hy snapt der neat fan want de bonke mist út de hûnekoer.

Kornelia mist in woarstje en tegearre geane se der op út om Romke te sykjen. Romke is fereale op in lyts wyt hûntsje en mei har dielt er it woarstje.  Jûns is Romke ûnwennich,  mar gelokkich hat Kornelia in foto fan har makke.

Afûk, maart 2012
ISBN: 978 n90 6273 893 9
Ferkeappriis: € 6,50