Hein en syn hin

Nij utjûn: Hein en syn hin
Auteur: Rients Gratama
Yllustraasjes: Carla van der Heijde
ISBN: 978 90 3300 994 5

Hein en syn hin is in prachtich trijetalich (Frysk, Grinzers, Hollânsk) printeboek foar bern fan fjouwer jier en âlder.

Rients Gratama skreau it ferhaal oer it jonkje Hein en de aventoeren mei syn hintsje en Carla van der Heijde makke de tekeningen.

2012 Friese Pers Boekerij bv, Ljouwert
Priis: € 10,00