Skoalskriuwers yn Fryslân

De Skoalskriuwers sette wer útein!

De 'Stichting De Schoolschrijver' set yn it hiele lân de alderbêste berneboekeskriuwers yn om learlingen op basisskoallen taalsterk te meitsjen en sadwaande klear foar de takomst. De Skoalskriuwers diele harren leafde foar ferhalen, skriuwen en de magy fan taal. Se meitsje fan taallessen in spannend aventoer.
Bern ferbetterje net allinne harren taalfeardigens, se ûntwikkelje ek in sterkere selsrefleksje, kreativiteit en probleemoplossend fermogen. Se fergrutsje harren kânsen om letter folweardich meidwaan te kinnen yn de maatskippij.

Lees meer: Skoalskriuwers yn Fryslân

Pyt van der Zeepriis foar BIS

Berneiepenloftspul Easterwierrum yn de prizen

Ien kear yn de trije jier wurdt de Pyt van der Zeepriis útrikt oan in persoan of organisaasje dy't yn de ôrûne trije jier fan bûtengewoane betsjutting west hat foar it amateurtoaniel yn Fryslân. Wat is it dan prachtich dat de sjeury it Berneiepenloftspul yn 2017 dy priis takend hat. Yn it sjueryrapport waard benammen yngien op de ûntwikkeling dy't de jonge spilers trochmeitsje yn de perioade nei de foarstellings ta. It ferskil mei oare iepenloftdpullen is dat dy alle jierren weromfalle kinne op in meast fêste en talintearre spilersploech, mar dat jildt net foar BIS. As spiler kinne de bern op syn heechst twa kear meidwaan (groep 7 en 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel). Alle jierren melde har wer nije spilers. Ferskate akteurs dy't yn de ôfrûne 25 jier meidiene ha de leafde foar it teater altyd fêstholden en skitteren letter yn oare stikken of brutsen nasjonaal troch yn de profesjonele teaterwrâld. Teard van der Hem, dy't BIS mei oprjochte hat en boppedat 25 jier in sit yn it bestjoer hie, mocht de priis yn ûntfangst nimme. Dy waard him troch deputearre Sytske Poepjes oerlange. Fansels lieten de bern harren foarôfgeand oan de útrikking ek hearre. Se makken yndruk mei harren optreden. Der waarden twa moaie ferskes songen út it lêste iepenloftspul, Pietje Bell en de binde fan de Swarte Hân. Hooplik soarget BIS yn de takomst foar noch in protte moaie foarstellings. Ek al feroaret der miskien wol it ien en oar no't de gemeente Littenseradiel yn 2018 opgiet yn trije nije/oare gemeenten. BIS is wichtich foar it amateurtoaniel yn Fryslân, dat hat troch de jierren hinne wol bliken dien. Lokwinske! (foto's Kees Westra)

Aksjeboek De huodsjes fan Mata Hari

It is noch Berneboeketiid yn Fryslân. Oan 31 oktober ta is it Aksjeboek foar Bern, De huodsjes fan Mata Hari, noch te keap yn de Fryske boekhannels foar mar
€ 4,95. Dêrnei kostet it prachtige lês- en sjochboek, skreaun troch Lida Dykstra mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert, € 14,95. Tiid foar in hjerstfakânsje-útstapke nei de boekhannel!

Yn it boek oer de ferneamde dûnseres Mata Hari, fertelle de huodsjes mei-inoar it libbensferhaal fan harren eigeneresse. Breidswale tinkt werom oan de ferlyfde, jonge breid dy't mei in hast tweintich jier âldere offisier troude. Reishuodsje wit noch hoe't se mei him nei Nederlânsk-Ynje ferhuze en bern krige. Stripperswan fertelt hoe't se furoare makke as eksoatysk dûnseres yn alle grutte stêden fan Europa, en Steek-mei-kûgelgat makke mei hoe't se op fertinking fan spionaazje op in dizige moarn yn oktober deasketten waard.
En dan is Bernehuodsje der noch. Sy fertelt oer lytse Greetje, it eachappeltsje fan har heit, dy't as in prinseske opgroeide yn in huodde- en pettewinkel op de Kelders yn Ljouwert.

Sjoch ek by it menu Yn 't sintsje foar mear ynformaasje oer de skriuwster en yllustratrise.

Lida Dykstra komt nei museum Belvédère

Fan skriuwster Lida Dykstra is koartlyn in prachtich boek útkaam foar de Fryske Berneboeketiid 2017. De huodsjes fan Mata-Hari, foar bern fan 10 jier ôf, giet oer dy earder sa ferneamde dûnseres, Margaretha Zelle.
Op útnûging fan de SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen), jout Lida Dykstra op 18 oktober in lêzing yn Museum Belvédère. Yn dy lêzing leit de klam op in tal fan har lêste, grutte projekten. Mei help fan in powerpointpresintaasje jout se in taljochting op hoe't byld en tekst yn har boeken ynfloed op elkoar ha.

Lees meer: Lida Dykstra komt nei museum Belvédère

Berneboekedei Terherne 2017

Kommende snein 15 oktober is it wer Berneboekedei yn Terherne fan 13.00 oant 17.00 oere.
De tagong is fergees!
De dei wurdt iepene troch de dûnsers fan Dansen in Friesland en de priisútrikking fan de boekekistkeswedstriid.

Klik foar de aktiviteiten op 'lees meer'.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2017

De White Ravens 2017 binne útflein

De White Ravens binne oanbefellings fan de Internationale Jugendbibliothek yn München foar bysûndere boeken út de wrâld fan de ynternasjonale berne- en jeugdliteratuer. Yn de katalogus fan dit jier binne mear as 200 titels opnaam yn mear as fjirtich talen út sechstich lannen. Meielkoar hawwe njoggen Nederlânkstalige boeken en ien Frysktalig boek in White Raven krigen. De ring van koning Salomo (oer in weesjonge dy’t it mystearje oplost oer de ring fan de kening) fan Lida Dykstra út De Knipe en Wês net bang, mar wol foarsichtich (oer de flecht fan Lilan út Syrië) fan Hanneke de Jong út Frjentsjer, steane ûnder oaren op de list. Beide hiele moaie en tige bysûndere jeugdboeken.

Start Berneboeketiid 2017

De Berneboeketiid fan 2017 is begûn. Oant 15 oktober kinne bern op de basisskoallen, yn de berne-opfang  mar ek yn bibleteken lekker grizelje by alle ferhalen dy’t dêr ferteld wurde. Oer it tema Grizeljen binne in hiele soad boeken ferskynd, Heksegrytta fan Hanneke de Jong bygelyks of Tsien lytse hekskes fan Lida Dykstra.

Op 3 oktober is op basisskoalle Op ’e Grins yn Hoarnstersweach ek in hiele moaie poster presintearre mei in grizelich gedicht. Mindert Wijnstra, de skriuwer,  joech de earste eksimplaren oan twa learlingen fan de boppebou, want de poster hat twa kanten. Op de iene kant stiet de Fryske en op de oare kant de Nederlânske tekst fan it gedicht.
Fansels krigen de bern der in spannend ferhaal op ta fan masterferteller Mindert. Babs Wijnstra, dy’t de prachtige yllustraasje foar de rymposter makke hat, soarge foar tekeningen by it ferhaal. De bern harken mei sân pear earen.

Op 4 oktober is op de skoalle fan de Ljouwerter Skoalferiening it Aksjeboek foar Bern yn de Berneboekeiid oanbean. Dat ferhaal slút oan by de tentoanstelling yn it Frysk Museum oer Mata Hari. Lida Dykstra skreau De huodsjes fan Mata Hari. It boek is oant ein oktober ta te keap foar mar € 4,95 by oankeap fan in Frysk berneboek. Dêrnei kostet it € 14,95. De huodsjes fertelle it ferhaal oer it libben fan Mata Hari, de ferneamde dûnseres. Natascha Stenvert makke dêr de bysûndere yllustraasjes by.

Op snein 15 oktober wurdt de Berneboekewike ôfsletten op de Berneboekedei yn Terherne. Tusken 13.00 en 17.00 kinne bern en âlders meidwaan oan of genietsje fan allegear aktiviteiten. De tagong is fergees. Sjoch foar mear ynformaasje op www.kinderboekendag.nl