Lida Dykstra komt nei museum Belvédère

Fan skriuwster Lida Dykstra is koartlyn in prachtich boek útkaam foar de Fryske Berneboeketiid 2017. De huodsjes fan Mata-Hari, foar bern fan 10 jier ôf, giet oer dy earder sa ferneamde dûnseres, Margaretha Zelle.
Op útnûging fan de SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen), jout Lida Dykstra op 18 oktober in lêzing yn Museum Belvédère. Yn dy lêzing leit de klam op in tal fan har lêste, grutte projekten. Mei help fan in powerpointpresintaasje jout se in taljochting op hoe't byld en tekst yn har boeken ynfloed op elkoar ha.

Lees meer: Lida Dykstra komt nei museum Belvédère

Berneboekedei Terherne 2017

Kommende snein 15 oktober is it wer Berneboekedei yn Terherne fan 13.00 oant 17.00 oere.
De tagong is fergees!
De dei wurdt iepene troch de dûnsers fan Dansen in Friesland en de priisútrikking fan de boekekistkeswedstriid.

Klik foar de aktiviteiten op 'lees meer'.

Lees meer: Berneboekedei Terherne 2017

De White Ravens 2017 binne útflein

De White Ravens binne oanbefellings fan de Internationale Jugendbibliothek yn München foar bysûndere boeken út de wrâld fan de ynternasjonale berne- en jeugdliteratuer. Yn de katalogus fan dit jier binne mear as 200 titels opnaam yn mear as fjirtich talen út sechstich lannen. Meielkoar hawwe njoggen Nederlânkstalige boeken en ien Frysktalig boek in White Raven krigen. De ring van koning Salomo (oer in weesjonge dy’t it mystearje oplost oer de ring fan de kening) fan Lida Dykstra út De Knipe en Wês net bang, mar wol foarsichtich (oer de flecht fan Lilan út Syrië) fan Hanneke de Jong út Frjentsjer, steane ûnder oaren op de list. Beide hiele moaie en tige bysûndere jeugdboeken.

Start Berneboeketiid 2017

De Berneboeketiid fan 2017 is begûn. Oant 15 oktober kinne bern op de basisskoallen, yn de berne-opfang  mar ek yn bibleteken lekker grizelje by alle ferhalen dy’t dêr ferteld wurde. Oer it tema Grizeljen binne in hiele soad boeken ferskynd, Heksegrytta fan Hanneke de Jong bygelyks of Tsien lytse hekskes fan Lida Dykstra.

Op 3 oktober is op basisskoalle Op ’e Grins yn Hoarnstersweach ek in hiele moaie poster presintearre mei in grizelich gedicht. Mindert Wijnstra, de skriuwer,  joech de earste eksimplaren oan twa learlingen fan de boppebou, want de poster hat twa kanten. Op de iene kant stiet de Fryske en op de oare kant de Nederlânske tekst fan it gedicht.
Fansels krigen de bern der in spannend ferhaal op ta fan masterferteller Mindert. Babs Wijnstra, dy’t de prachtige yllustraasje foar de rymposter makke hat, soarge foar tekeningen by it ferhaal. De bern harken mei sân pear earen.

Op 4 oktober is op de skoalle fan de Ljouwerter Skoalferiening it Aksjeboek foar Bern yn de Berneboekeiid oanbean. Dat ferhaal slút oan by de tentoanstelling yn it Frysk Museum oer Mata Hari. Lida Dykstra skreau De huodsjes fan Mata Hari. It boek is oant ein oktober ta te keap foar mar € 4,95 by oankeap fan in Frysk berneboek. Dêrnei kostet it € 14,95. De huodsjes fertelle it ferhaal oer it libben fan Mata Hari, de ferneamde dûnseres. Natascha Stenvert makke dêr de bysûndere yllustraasjes by.

Op snein 15 oktober wurdt de Berneboekewike ôfsletten op de Berneboekedei yn Terherne. Tusken 13.00 en 17.00 kinne bern en âlders meidwaan oan of genietsje fan allegear aktiviteiten. De tagong is fergees. Sjoch foar mear ynformaasje op www.kinderboekendag.nl

Rymposter foar de basisskoallen yn de Berneboeketiid

De basisskoallen yn Fryslân krije in kadootsje fan It Fryske Berneboek.
In Rymposter dy’t oanslút by it tema fan de Kinderboekenweek/Berneboeketiid: Grizelje
Omdat dy perioade meikoarten (4 oktober) wer úteinset en de skoallen dit kadootsje dêr grif wol by brûke kinne.  

Yn it ferline waarden ek rymposters makke troch IFBB foar de skoallen. Dat is trettjin kear bard en alle kearen waard wer in oare skriuwer/dichter mei in yllusttrator frege om in gedicht te skriuwen en út te byldzjen nei oanlieding fan it tema fan de Berneboeketiid.
Yn de ôrûne jierren slagge dat net mear mar der bleau op de skoallen in soad fraach nei. IFBB hat middels socht om it dit jier wer foar elkoar te krijen. En dit is it resultaat!

De bekende skriuwer Mindert Wijnstra út Warns hat it gedicht skreaun en dochter Babs Wijstra makke de yllustraasje derby. 

Griezelen. Gruwelijk eng!

Op de iene side fan de poster stiet it gedicht yn it Frysk, op de oare kant itselde, mar dan yn it Nederânsk.
As de poster op in rút plakt wurdt, kinne beide ferzjes besjoen en lêzen wurde..!

Lees meer: Rymposter foar de basisskoallen yn de Berneboeketiid

Presintaasje printeboek Janneke de Boer

Krekt in jier nei har earste, waard op snein 24 septimber it twadde printeboek fan Janneke de Boer presintearre:
Stikel en it koartste paad nei Lange Prins.
Dat barde mei in ‘sterk’ ferhaal fan har eardere juf fan de basisskoalle, Feikje van der Weide. Dy hold de oanwêzigen foar hoe wichtich it is dat nije (oarspronklik) Fryske berneboeken útjûn wurde; dat bern boeken lêze kinne yn harren eigen memmetaal en dat likegoed thús as op skoalle yn dy taal foarlêzen wurdt. Boppedat koe ‘juf’ Feikje it fansels net litte om in pear fraaie anekdoates oer lytse Janneke te fertellen.

Lees meer: Presintaasje printeboek Janneke de Boer

De huodsjes fan Mata Hari

Aksjeboek foar bern 2017

Yn it ramt fan de Berneboekewike ferskynt op 4 oktober
it Aksjeboek foar bern,
De huodsjes fan Mata-Hari
skreaun troch Lida Dykstra mei yllustraasjes fan Natascha Stenvert.
Fan dy tiid ôf leit it aksjeboek yn de boekwinkels en is it te keap foar mar
€ 4,95 by oankeap fan in Frysk berneboek.
Mata Hari, de eksoatyske dûnseres en spionne dy't yn 1917 troch de Frânsen fusilearre waard, wie by har libben al wrâldferneamd. Hjoeddedei, krekt 100 jier nei har dea, is de ynteresse foar dizze bysûndere frou allinne noch mar grutter.
Hoe kin dat? Wa wie sy eins?
Yn De huodsjes fan Mata-Hari fertelle de huodsjes meiïnoar it libbensferhaal fan har eigneresse.

Lees meer: De huodsjes fan Mata Hari