De webside fan it Fryske Berneboek is net mear te besjen. Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei webmaster@tresoar.nl .